Aanvullende Regelementen T.C.

Dummy

Dummy

1. Aanvullende bepalingen

Voor de wedstrijden van de Competitie gelden het wedstrijdreglement en het competitiereglement van de K.N.B.B., laatste uitgave, alsmede de hierna volgende aanvullende bepalingen.
De aanvullende bepalingen gelden steeds voor het in de aanhef vermeldde seizoen. Op de districtswedstrijdleidersvergadering, voorafgaand aan een nieuw seizoen, worden zij bespreekbaar gesteld en opnieuw aangenomen. Derhalve dient dit als vast agendapunt in genoemde vergadering behandeld te worden. Dit reglement is ook van toepassing op de wedstrijden van junioren en deelnemers aan de dag-competitie.
Er wordt, in alle klassen, gespeeld volgens het Carambolepuntensysteem waarbij voor een winstpartij 10 punten worden toegekend vermeerderd met 2 bonuspunten en voor een remisepartij 10.

2. Verwerken van de wedstrijdformulieren

Het thuis spelende team dient er zorg voor te dragen dat het volledig ingevulde wedstrijdformulier, in het systeem Biljart-Point binnen 48 uur, vanaf het moment dat de wedstrijd is beëindigd, is ingevuld. Voor teams, die op donderdag- of vrijdag spelen dient de uitslag uiterlijk zaterdag om 12.00 uur te zijn ingevoerd, zodat de tegenstander de uitslag kan controleren. Het wedstrijdformulier en de tellijsten dienen door de thuisspelende vereniging te worden bewaard tot 3 weken na afloop van de districtscompetitie. Daarom hoeven de wedstrijdformulieren niet meer te worden opgestuurd naar de competitieleider.

3. Telefonisch contact met de competitieleider

Voor zaken de competitie betreffende kan de verenigingswedstrijdleider en in bijzondere gevallen de teamleider, telefonisch contact opnemen met de competitieleider.
Dit dient op beschaafde tijden (tot 22.00 uur) te geschieden.

4. Klassenindeling

De competitieleider deelt de teams in een klasse c.q. subklasse in, waarbij als criterium geldt de speelsterkte van de opgegeven spelers.
Bij de inschrijving dient in alle klassen een team te bestaan uit minimaal drie en maximaal 8 spelers. Voor alle teams per klasse geldt, dat er maximaal twee spelers, waarvan het officiële moyenne ca.20 % boven of onder de boven- of ondergrens van die klasse ligt mogen worden ingeschreven.
De competitieleider is bevoegd om, als blijkt dat dit voor een goed competitieverloop noodzakelijk is, een team in een andere klasse in te delen, dan waarvoor dit team is opgegeven. De verenigingswedstrijdleider wordt hiervan in kennis gesteld.

5. Samenstelling van de teams

De opstelling van een team bestaat in alle klassen uit drie spelers. Er mag slechts door één speler, waarvan het moyenne boven de bovengrens van die klasse ligt per wedstrijd worden deelgenomen.
Indien een speler, waarvan het moyenne onder de ondergrens van die klasse ligt, zal deze speler het minimaal aantal caramboles van die klasse moeten maken.
Bij eventuele vervolgwedstrijden (gewestelijk of nationaal) bestaat de opstelling uit drie spelers. Spelers, die niet in het bewaarnummer van de competitie staan vermeld, mogen niet deelnemen aan de competitie.

6. Wijzigen van een teamsamenstelling

De competitieleider zal uitsluitend schriftelijk een wijziging in de samenstelling van een team aanvaarden. Telefonisch doorgegeven wijzigingen worden niet in behandeling genomen. Een speler die aan een team wordt toegevoegd is pas speelgerechtigd als de verenigingswedstrijdleider van de competitieleider daarvoor toestemming heeft gekregen.
Bij wijzigingen na publicatie van het Bewaarnummer op de Website van het District wordt er € 5,= administratiekosten in rekening gebracht. Wijzigingen in de samenstelling van een team na aanvang van de tweede helft zijn alleen toegestaan indien door omstandigheden een team incompleet is geraakt. ( Dit in overleg met de wedstrijdleider) De nieuw toe te voegen speler dient een moyenne te hebben dat past in de klasse waarin hij is toegevoegd. Heeft de speler geen officieel moyenne, dan beslist de wedstrijdcommissie of de speler wordt toegelaten.

7. Moyennebepaling nieuwe spelers

Een nieuwe speler is een persoon die uitkomt in een competitie spelsoort, (klasse A, B of C), waarin hij/zij het afgelopen jaar niet heeft deelgenomen, of minder dan vier (4) officiële wedstrijden heeft gespeeld. Als gevolg daarvan heeft deze speler een Niet Officieel competitiemoyenne in die bewuste spelsoort. Heeft de speler in de spelsoort A, B, of C of in de PK in het afgelopen jaar minimaal vier (4) officiële wedstrijden gespeeld, dan wordt dit zijn competitiemoyenne. Heeft de speler geen enkele officiële moyennereferentie, dan wordt het moyenne bepaald door opgave van de verenigingswedstrijdleider.

De consequenties voor een nieuwe speler staan omschreven in het WRL Lands competitie art.2.9 .

8. Herziening nieuwe spelers

Een Nieuwe Speler en een speler met een Niet Officieel moyenne wordt, na 4 wedstrijden gespeeld te hebben, herzien. Zijn moyenne wordt dan definitief vastgesteld. Mocht blijken dat deze nieuwe speler 10 c.q. 20 % hoger heeft gespeeld dan het moyenne op moment van inschrijving dan worden de behaalde punten opnieuw berekend zoals omschreven in artikel 7208 van het competitiereglement van de KNBB.
De vaststelling van het moyenne dient direct na vier (4) wedstrijden te geschieden en eventuele puntenaftrek geldt dan ook voor de periode van deze vier (4) wedstrijden.
Van Nieuwe Spelers en spelers met een Niet Officieel moyenne die aan het eind van de competitie geen vier wedstrijden hebben gespeeld vindt de toetsing ook plaats en worden de behaalde punten ook her-berekend als dit van invloed is op een te behalen kampioenschap.
Herziening van moyennes, indien van toepassing. vindt plaats halverwege en aan het einde van de competitie. Hierbij worden alle gespeelde wedstrijden meegeteld. Halverwege de competitie kunnen spelers verhoogd worden. Voor de A-klasse geldt, dat herziening van de moyennes, indien van toepassing, geschiedt aan het einde van de competitie, omdat in deze klasse er per seizoen een halve competitie wordt gespeeld Verlaging kan alleen in speciale gevallen op verzoek van een speler. Hierbij dient een schriftelijk verzoek hiertoe met reden omkleed aan het districtsbestuur te worden gedaan.
Voor de berekening van het door een speler behaalde moyenne halverwege en aan het einde van de competitie worden alle gespeelde wedstrijden meegerekend.

9. Uitstellen van wedstrijden

Wedstrijden dienen gespeeld te worden op de vastgestelde datum. Voor wijzigingen, om wat voor reden dan ook, heeft u altijd toestemming nodig van de competitieleider, ook als deze binnen dezelfde speelweek plaatsvindt, in verband met het wijzigen van de datum in Biljart Point. Het vaststellen van een nieuwe speeldatum dient door het thuisspelende team te geschieden. Komt men daar niet uit, dan stelt de competitieleider alsnog een bindende datum vast.
Uitgestelde wedstrijden dienen binnen vier weken te worden gespeeld, ook al houdt dit in dat een team dan twee wedstrijden in een week moet spelen. Wedstrijden van de eerste helft komen te vervallen indien ze niet voor de laatste speeldag van de eerste helft zijn gespeeld. Uitgestelde wedstrijden van de tweede speelhelft, die vier speelweken voor het einde van de poulewedstrijden niet zijn gespeeld, komen eveneens te vervallen. In de laatste vier speelweken van een subklasse is het uitstellen van wedstrijden niet toegestaan, dit om competitievervalsing te voorkomen.

10. Niet opkomen van een team
Wedstrijden dienen gespeeld te worden op de vastgestelde datum. Bij het niet opkomen, of te laat afmelden van een team, wordt een administratieve heffing opgelegd en worden partijpunten in mindering gebracht. Als het niet opkomen met kennisgeving binnen 48 uur is gemeld volgt een administratieve heffing. De wedstrijd dient alsnog binnen vier weken te worden gespeeld. Een nieuwe speeldatum dient door het thuisspelende team te worden vastgesteld, en dient binnen vier weken na de oorspronkelijk vastgestelde datum te worden gespeeld. Kunnen beide teams niet tot het besluit van de vaststelling van een nieuwe speeldatum komen, dan stelt de competitieleider alsnog een datum vast.
11. Dubbelpartijen

Het spelen van een dubbelpartij per wedstrijd is toegestaan, echter alleen door de speler die als laatste is opgesteld. In de dag-competitie mag de dubbelpartij worden gespeeld door een andere speler, indien de speler die als laatste is opgesteld om fysieke reden niet in staat is een dubbelpartij te spelen. Wordt de dubbelpartij daarbij gespeeld door de kopman dan dient hij deze te spelen tegen de nr. 2 van de tegenpartij. Ieder team mag per seizoen maximaal vijf maal een dubbelpartij spelen.
Wanneer een dubbelpartij voorkomt dan dient deze gespeeld te worden door de laagste speler van het team. Deze speelt dan als laatste speler en als op één na laagste speler. In de A- en B-klasse geldt, dat de laagste speler zijn vastgestelde partijlengte speelt met een verhoging van één interval.
Ook in de C-klasse geldt dat de laagste speler zijn vastgestelde partij speelt met een verhoging van één interval. Als één na laagste speler speelt hij zijn normaal vastgestelde partij.
Het spelen van een foutieve dubbelpartij heeft consequenties. Er volgt een administratieve heffing, en het behaalde aantal punten kan worden herzien c.q. aangepast. Het aantal officieel te maken caramboles wordt in ere hersteld en er vindt een herberekening van de behaalde punten plaats.
Bij de tegenstander verandert er niets in het aantal punten als blijkt dat dit opgemerkt had kunnen worden.
Speelt een team de zesde dubbelpartij dan is sprake van een onreglementaire partij, u ontvangt een administratieve heffing en de behaalde punten worden in mindering gebracht. De partijpunten worden aan de tegenpartij toegekend tot een maximum van 12. Bij de zevende dubbelpartij geldt dezelfde puntensanctie en wordt de administratieve heffing verdubbeld. Bij een volgende dubbelpartij wordt de administratieve heffing nogmaals verdubbeld.

Om competitievervalsing te voorkomen zijn dubbelpartijen in de laatste 4 wedstrijden niet toegestaan.
Alleen na overleg en met toestemming van de competitieleider kan hiervan worden afgeweken. Indien een team zonder toestemming toch een dubbelpartij speelt gelden de sanctiemaatregelen zoals vermeld in art. 14 van dit reglement.

12. Beurtenlimiet

Tot heden heeft de KNBB nog geen besluit genomen m.b.t. een beurtenlimiet voor competitiewedstrijden. In ons district geldt wel een beurtenlimiet in de A-1 klasse.

13. Taken teamleider
 • De teamleider van het thuisspelende team is in feite de wedstrijdleider van die competitiewedstrijd. Hij heeft dus ook de verantwoording over het verloop daarvan.
 • De teamleiders van beide teams leggen de opstellingen van hun teams voor aanvang van de wedstrijd vast op het wedstrijdformulier.
 • Na het vastleggen mag de opstelling van een team niet meer gewijzigd worden.
 • De teamleider van het thuisspelende team maakt voor de wedstrijd bekend in welke volgorde de partijen worden gespeeld. In overleg kan hier van afgeweken worden.
 • De beide teamleiders ondertekenen na de wedstrijd het wedstrijdformulier voor akkoord. Na het ondertekenen van het wedstrijdformulier zijn beiden verantwoordelijk voor fouten waarvan zij tevoren kennis hadden kunnen nemen. Het eenzijdig maken van opmerkingen op het wedstrijdformulier wordt als onsportief handelen beoordeeld en het betreffende team ontvangt daarvoor een administratieve heffing van eenmaal de bondscontributie.
 • Wordt in de B1 en C-1 Klasse besloten dat er op twee biljarts wordt gespeeld, dan is het uitspelende team verplicht behulpzaam te zijn bij het arbitreren en schrijven.

De taak van de teamleider gaat natuurlijk verder dan deze reglementair vastgelegde regels. Hij is verantwoordelijk dat zijn teamleden op de juiste plaats en tijd aanwezig zijn om de wedstrijd te spelen. Alle competitiewedstrijden dienen om 19.30 uur aan te vangen, tenzij er in onderling overleg anders is overeengekomen. Is een team om 20.00 uur, zonder berichtgeving vooraf, niet met 2 c.q. 3 spelers aanwezig dan wordt het team als niet opgekomen beschouwd. De teamleider van het wel opgekomen team stelt de competitieleider binnen 48 uur hiervan op de hoogte. De competitieleider stelt de wedstrijd opnieuw vast in het clublokaal van het wel opgekomen team.

 • Hij coördineert het vervoer voor de uitwedstrijden.
 • Indien een speler verhinderd is benadert hij de reservespeler.
 • Als een wedstrijd, om wat voor reden dan ook, uitgesteld moet worden, licht hij zijn medespelers en zijn verenigingswedstrijdleider tijdig in. Wordt een thuiswedstrijd uitgesteld dan handelt hij zoals in art.9 is omschreven.
 • Hij is verantwoordelijk dat zijn teamgenoten (en natuurlijk hijzelf) correct gekleed zijn en meldt, indien dit niet het geval is, dit bij zijn verenigingsbestuur, want die zijn in eerste instantie verantwoordelijk.
 • Hij draagt zorg voor de wedstrijdleiding tijdens de thuiswedstrijden, voor het schrijven en arbitreren en zorgt ervoor dat het wedstrijdformulier volledig wordt ingevuld en vermeldt alle eventuele bijzonderheden.
 • Hij zorgt ervoor dat dit formulier na de wedstrijd op de, binnen zijn club, afgesproken plaats komt.

Wij kunnen natuurlijk nog verder in details treden, maar dat lijkt niet nodig. De teamleider is in wezen een verlengstuk van de verenigingswedstrijdleider. Een en ander kan natuurlijk per vereniging verschillen.

14. Administratieve heffingen en sancties

Het opleggen van een heffing wegens administratief verzuim zal geschieden in de hierna genoemde gevallen:

 1. het zonder toestemming van de competitieleider wijzigen van de samenstelling van een team
 2. het door een reservespeler onrechtmatig spelen van een partij.
 3. het spelen van een partij door een verkeerde speler.
 4. het foutief spelen van een dubbelpartij.
 5. Het niet of te laat invoeren van een wedstrijdformulier in BiljartPoint
 6. Het onjuist en/of onvolledig invullen van het wedstrijdformulier in BiljartPoint
 7. geen toestemming van een uitgestelde of niet gespeelde wedstrijd aangevraagd.
 8. het later beginnen dan de vastgestelde aanvangstijd van een wedstrijd zonder overleg vooraf.
 9. het spelen van een wedstrijd in een andere week of op een andere plaats zonder toestemming van de competitieleider.
 10. het niet uitspelen van een aangevangen wedstrijd.
 11. het niet uitspelen van een aangevangen partij.
 12. het spelen van een onrechtmatige dubbelpartij in de laatste 4 speelweken (of beslissingswedstrijden)
 13. het uitstellen van wedstrijden gedurende de gehele competitie. Het team op wiens verzoek de wedstrijd is uitgesteld krijgt de daarvoor geldende administratieve heffing. Dit geldt niet voor wedstrijden, die zijn uitgesteld en in dezelfde week alsnog worden gespeeld.
 14. 1e – het niet opkomen van een team zonder kennisgeving.
  2e – het niet opkomen van een team met kennisgeving binnen 48 uur.
 15. Het niet naleven van de kledingeisen na een schriftelijke waarschuwing. Bij herhaling gelden andere sancties.
 16. het door een vereniging intrekken van een aanvaarde inschrijving voor aanvang van de competitie.
 17. het door een vereniging intrekken van een aanvaarde inschrijving na aanvang van de competitie.
 18. Het niet of niet geheel naleven bestuursbesluiten waarin per seizoen aanvullende voorwaarden voor de gehele competitie of een onderdeel daarvan zijn vastgelegd.

Voor de overtredingen worden de navolgende administratieve heffingen opgelegd:

   € 5,00 a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m.
   € 5,00 n. (per niet gespeelde partij)
   € 20,00 n, o, p, r.
   € 80,00 q.

De navolgende overtredingen hebben tevens consequenties op het behaalde aantal partijpunten.

  b en c. Behaalde punten vervallen, partijpunten naar tegenstander tot max. 12
  d en l. Herberekening aantal behaalde partijpunten. (Zie art. 11)
  j en k. Er worden 12 partijpunten aan de tegenstander toegekend.
  n. 1e Het betreffende team krijgt 36 partijpunten in mindering
  q. Bij terugtreding tijdens de eerste helft vindt herberekening van de punten plaats.
Tijdens de tweede helft vindt ook herberekening plaats, maar de resultaten van de eerste helft blijven staan.

N.B. De administratieve heffingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Bij overschrijding van deze termijn volgt een verhoging van 30%, met een minimum van € 7,50

15. Dagcompetitie
Van spelers die in zowel de reguliere avond als in de dag-competitie spelen wordt het moyenne over beide competities niet apart berekend. Verder zijn alle bepalingen, die gelden voor de reguliere competitie, ook voor de dag-competitie van toepassing.
Voor spelers die voor het eerst in de dag-competitie deelnemen geldt als aanvangsmoyenne het moyenne dat zij eventueel reeds hadden in de reguliere avondcompetitie.
16. Eindstand, Beslissingswedstrijden en Gewestelijke afvaardiging

Eindigen twee of meerdere teams in een (sub)klasse gelijk in winstpunten, dan wordt er op neutraal terrein een beslissingswedstrijd(en) gespeeld.
Zo spoedig mogelijk na afloop van de competitie worden er beslissingswedstrijden gespeeld tussen de kampioenen van de diverse subklassen volgens een vastgesteld rooster indien dit noodzakelijk is in verband met het aantal beschikbare plaatsen voor de gewestelijke finale. Dit rooster en de speeldata worden via de geëigende kanalen bekend gemaakt. De winnaar(s) van de eventuele beslissingswedstrijden zullen door het districtsbestuur afgevaardigd worden naar de Gewestelijke Finale. Een afgevaardigd team is verplicht om naar deze finale een arbiter mee te nemen. Het niet voldoen aan deze verplichting heeft uitsluiting tot gevolg.
N.B. Deze arbiter hoeft geen gekwalificeerde arbiter te zijn maar wel een lid van de KNBB.

17. Verklaring van de tekens

In de teamopstellingen in het Bewaarnummer op de site van het district komt u enkele tekens tegen. De verklaring ervan is als volgt:

  NS nieuwe speler
  N(pk) nieuwe speler met een tijdelijk competitiemoyenne uit de laatst voorafgaande persoonlijke kampioenschappen
  NO speler met een Niet Officieel moyennes
  38/2 speler speelt de spelsoort kader 38/2
  57/2 speler speelt de spelsoort kader 57/2
  Bnd speler speelt de spelsoort bandstoten
  GH speler speelt de spelsoort libre met grote hoeken
  Ov speler maakt dit aantal caramboles op verzoek (lees: is ondergrens van deze klasse)
  X in een team komen twee of meer spelers voor boven de grens van de klasse, en mogen dientengevolge nooit in dezelfde wedstrijd uitkomen voor het team.
18. Kledingeisen

In ons district gelden de kledingeisen zoals gesteld in art. 5.10 van het SAR-reglement . Ieder team dient wel in dezelfde kleding qua kleur gekleed te zijn.

19. Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleider, eventueel, in overleg met het districtsbestuur en met inachtneming van de K.N.B.B.-reglementen.

Goedgekeurd op de wedstrijdleidersvergadering van 20 april 2022; bekrachtigd op de voorjaarsvergadering van 11 mei 2022.