Aanvullende Regelementen P.K.

1. Aanvullende bepalingen

Voor de wedstrijden van de Persoonlijke Kampioenschappen geldt het wedstrijdreglement persoonlijke kampioenschappen van de K.N.B.B. (WRPK), voor zowel de dag- als avondcompetitie alsmede de hierna volgende aanvullende bepalingen. De aanvullende bepalingen gelden steeds voor het in de aanhef vermeldde seizoen. Op de districtswedstrijdleidersvergadering, voorafgaand aan een nieuw seizoen, worden zij bespreekbaar gesteld en opnieuw aangenomen. Daarom dient dit als vast agendapunt in genoemde vergadering behandeld te worden. Dit reglement is niet van toepassing op de wedstrijden van junioren.

Dummy
Dummy

2.1. Recht op inschrijving

Ieder lid van de KNBB en het district heeft recht om in te schrijven voor deze kampioenschappen, mits dit lid bij aanvang van het seizoen 16 jaar of ouder is. Inschrijving dient te geschieden door, of namens, het bestuur van de vereniging waarvan de speler lid is. De inschrijving dient te geschieden op de daarvoor bestemde formulieren en voor de in de wedstrijdkalender genoemde sluitingsdatum voor de betreffende spelsoort en klasse. Inschrijven voor een bepaalde klasse of spelsoort kunnen alleen die spelers die vermeld staan op de districtsranglijst van die spelsoort en klasse of bij aanvang van het seizoen een competitiemoyenne hebben dat hoort in dezelfde klasse als waarin zij volgens de districtsranglijst thuishoren. Voor spelers, die alleen in de dag-competitie spelen en zich opgeven voor de PK’s (diverse klassen en spelsoorten) gelden dezelfde moyennegrenzen als voor spelers, die deelnemen aan de avondcompetitie. Tussen de inschrijfdatum en de aanvang van de voorwedstrijden zit in sommige gevallen een nogal lange periode. Het is daarom toegestaan dat de in die periode toegetreden nieuwe leden alsnog kunnen worden ingeschreven, mits technisch mogelijk.

2.2. Inschrijving nieuwe spelers

Nieuwe spelers zijn alle spelers die niet op de districtsranglijst geplaatst zijn, of de laatste twee (2) jaar voorafgaande aan de voorwedstrijden in die bewuste spelsoort niet hebben deelgenomen aan voorwedstrijden PK. Staan spelers niet op de districtsranglijst P.K. maar staan zij wel op de districtsranglijst competitie dan is dat moyenne bepalend. Voor spelers zonder enige moyennereferentie dient door het verenigingsbestuur een moyenne te worden opgegeven. De districtswedstrijdleiding kan een verenigingsbestuur verzoeken om de betreffende nieuwe speler 5 testwedstrijden te laten spelen.

2.3. Inschrijfbeperking
In een aantal gevallen bestaat er een beperking voor deelname aan een spelsoort en klasse, dit zijn:

 1. Spelers die op de districtsranglijst een “C”, bij een bepaalde spelsoort, achter hun naam hebben staan mogen het eerstvolgende seizoen niet voor deze spelsoort worden ingeschreven. Zie art. 7.2
 2. Spelers die op de nationale ranglijst zijn geplaatst mogen niet inschrijven voor een districtskampioenschap. Dit geldt ook voor alle andere spelsoorten.
 3. Dames met een moyenne gelijk of hoger dan 5.00 mogen niet inschrijven voor een PK dames-libre.
2.4. Verplichting bij inschrijving
Elke vereniging die in een spelsoort en klasse leden inschrijft neemt de verplichting op zich om een poule voorwedstrijden in deze spelsoort en klasse te moeten organiseren. Verzoek tot ontheffing van deze verplichting dient vooraf, met reden omkleed, bij het districtsbestuur te worden ingediend. Voldoet een vereniging niet aan deze verplichting, dan is het districtsbestuur gerechtigd om de inschrijving van alle leden van deze vereniging in deze klasse te weigeren.

2.5. Inschrijfgeld

Voor deelname aan de Persoonlijke Kampioenschappen zijn geen inschrijfgelden verschuldigd.

3. Kledingeisen

In ons district gelden de kledingeisen zoals gesteld in art.5.10 van het SAR-reglement.

Dummy
Dummy

4.1. Indeling poules
De deelnemers worden door de districtswedstrijdleider PK. ingedeeld in poules, bestaande uit zes, vijf of vier spelers. Bij een overtal aan spelers of een tekort aan biljarts zijn poules van 7 spelers ook mogelijk. Het samenstellen van een poule van 7 spelers op 2 biljarts en 2 speelavonden zal i.v.m. het tijdschema in principe vermeden worden.
Bij de indeling van de poules gelden de navolgende criteria:

 1. Er wordt zoveel als mogelijk is rekening gehouden met de kenbaar gemaakte wensen van een speler of vereniging. De aangegeven wens van een speler, ouder dan 60 jaar, om in drie avonden te spelen dient altijd overwogen te worden.
 2. Gestreefd wordt naar een zo regionaal mogelijke indeling, dus zo dicht mogelijk bij de woonplaats.
 3. In principe nooit meer dan twee deelnemers van dezelfde vereniging per poule, met een maximale uitloop naar drie.
4.2. Samenstelling poules

De deelnemers per poule worden in eerste instantie gerangschikt op alfabetische volgorde. Daarna kan de nummering aangepast worden om te voorkomen dat clubgenoten twee keer tegen elkaar moeten spelen. De nummering zoals aangegeven in vooraankondiging van de betreffende poules dient onverkort overgenomen te worden op het uitslagformulier. Blijft er een speler weg dan is de wedstrijdleider bevoegd om de nummering aan te passen, eventueel na overleg met de districtswedstrijdleiding.

4.3. Aantal partijen

Een speler moet altijd vier partijen spelen. Dit geldt voor zowel de dag- als avond competitie.

4.4. Beurtenlimiet

Voor alle klassen in alle spelsoorten geldt en beurtenlimiet welke door de KNBB per klasse afzonderlijk is vastgesteld. De speler met de gelijkmakende beurt dient deze door middel van de beginstoot te voltooien. Het aan de spelers toe te kennen aantal wedstrijdpunten is evenredig met het aantal door de afzonderlijke spelers gemaakte aantal caramboles. In een finale wordt de partij altijd uitgespeeld.

4.5. Speelrooster
Het wedstrijdrooster, zoals vermeldt bij de indeling dient onverkort aangehouden te worden. In bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van de organiserende wedstrijdleider, kan hiervan worden afgeweken. Het streven moet echter blijven om een speler op elk biljart een gelijk aantal partijen te laten spelen.

4.6. Administratie
De organisatie dient de gegevens van de deelnemers op het uitslagformulier in te vullen volgens de instructies zoals op dit formulier is aangegeven. De resultaten van alle partijen en deelnemers dienen nauwkeurig te worden vermeld. Het gemiddelde wordt vastgesteld tot in drie decimalen. De cijfers na die decimalen worden verwaarloosd. Na afloop van de voorwedstrijden dient elke deelnemer het uitslagformulier te voorzien van zijn handtekening. Met het zetten van de handtekening geeft de deelnemer aan dat men akkoord gaat met de geregistreerde resultaten en tevens dat kennis is genomen bij promotiekeuze en beschikbaarstelling voor eventuele deelname aan de districtsfinale. De organisatie is verplicht om elke deelnemer schriftelijk de behaalde resultaten ter hand te stellen. De organisatie dient, indien bekend, duidelijk de gevraagde gegevens van spelers die niet hebben deelgenomen te vermelden. Het uitslagformulier dient uiterlijk de eerstvolgende zaterdag, om 12.00 uur, na afloop van de voorwedstrijden in het bezit te zijn van de districtswedstrijdleider PK.

4.7. Promotie en degradatieregeling

A. Promotie
Een speler promoveert naar de naast hogere klasse, indien hij in de voorwedstrijden of in de eindstrijd van een kampioenschap een algemeen gemiddelde heeft gehaald dat hoger is dan de voor dat kampioenschap vastgestelde maximum algemeen gemiddelde grens. Het bij de promotie behaalde algemeen gemiddelde wordt alleen in de naast hogere klasse als een officieel gemiddelde beschouwd.

Een speler die geplaatst was op de districtsranglijst kan kiezen voor uitgestelde promotie (lees: spelen in de finale). Men dient zijn keuze altijd op het uitslagformulier kenbaar te maken. Geeft een speler op het uitslagformulier aan dat men geen finale wenst te spelen dan gaat de promotie direct in.

Nieuwe spelers hebben geen keuze voor uitgestelde promotie, zij promoveren direct . In klassen met een vast aantal caramboles geldt, dat indien een speler 20% hoger speelt dan de ondergrens van de bovenliggende klasse dit als een directe promotie wordt aangemerkt en dat de bewuste speler de vervolgcyclus in deze klasse niet kan spelen. In de klassen waarin gespeeld wordt met intervallen geldt, dat er voor het bepalen van het moyenne waarbij wordt gestart voor het spelen van de finale wordt gekeken naar het startmoyenne en het gespeelde moyenne in de bewuste voorwedstrijden. Beide moyennes worden opgeteld en gedeeld door twee. Is het moyenne behaald in de voorwedstrijden lager dan het nieuw berekende moyenne dan dient men te beginnen met het aanvankelijke startmoyenne. Een speler die promoveert en in hetzelfde seizoen nog in een hogere klasse wenst deel te nemen dient dit op het uitslagformulier kenbaar te maken. Plaatsing in een hogere klasse geschiedt alleen als dit technisch mogelijk is en als er plaats is. Spelers die een plaats hebben op de districtsranglijst gaan altijd voor op gepromoveerde nieuwe spelers.

B. Degradatie.
Speelt een speler onder de ondergrens van zijn klasse dan is hij gedegradeerd. Is volgens de districtsranglijst het moyenne aan het einde van de competitie gelijk of hoger dan de ondergrens van de klasse waaruit de speler is gedegradeerd, dan vervalt de degradatie en dient de speler weer in te schrijven voor de klasse waaruit hij oorspronkelijk was gedegradeerd. Zie art. 1.7 van het WRPK

4.8. Opstellen ranglijst van voorwedstrijden

De voorwedstrijden PK op districtsniveau die gespeeld worden met intervallen zijn: libre 4e klasse, libre 3e klasse, bandstoten 3e klasse, driebanden klein 3e klasse en driebanden klein 2e klasse. Alle andere klassen spelen met een vast aantal caramboles.
Alle voorwedstrijden worden gespeeld volgens het Belgisch systeem. Indien één of meerder spelers een gelijk aantal punten heeft behaald wordt voor het bepalen van de eindrangschikking gekeken naar het % moyenne.
Alle spelers, inclusief de spelers die hebben gekozen voor uitgestelde promotie, worden geplaatst in de rangschikking van de desbetreffende klasse.

4.9. Districtsranglijst

Iedereen die deelneemt aan één of meerdere onderdelen van een kampioenschap, wordt geplaatst op de districtsranglijst. Bij meerdere deelnames wordt het moyenne bepaald door een optelling van moyennes (VW, DF, GF, NK) gedeeld door 2, 3, of 4 voor zover van toepassing. Dit moyenne is dan het startmoyenne voor het volgend seizoen. Is het moyenne in de teamcompetitie hoger dan is dat het startmoyenne. Neemt een speler één of meerdere seizoenen geen deel aan kampioenschappen dan blijft het laatst gespeelde moyenne geldig. Heeft een speler twee seizoenen niet deelgenomen dan wordt hij/zij voor de vermelde spelsoort en klasse een speler met een Niet Officieel moyenne. De resultaten van een speler behaald tijdens voorwedsstrijden PK blijven vijf jaar lang op de districtsranglijst staan.

4.10. Aanvangstijden

Tenzij anders is vastgesteld beginnen alle voorwedstrijden om 19.30 uur. De deelnemers dienen zich uiterlijk 19.15 uur bij de wedstrijdleider te melden. Een deelnemer die, zonder kennisgeving vooraf, te laat verschijnt dient door de organisatie van deelname te worden uitgesloten. De reden voor het te laat verschijnen dient op het uitslagformulier te worden vermeld.

4.11. Niet deelnemen

Spelers die, om wat voor reden dan ook, niet deelnemen terwijl hun inschrijving is geaccepteerd dienen zich af te melden bij de districtswedstrijdleider PK en bij de wedstrijdleider van de organiserende vereniging waar ze moesten spelen. Dus niet bij de lokaalhouder of anderen. Verder dient men te handelen zoals in art. 7 is aangegeven.
Spelers, die aanvankelijk hebben deelgenomen aan voorwedstrijden PK of een finale en tijdens deze voorwedstrijden of finale zich om welke reden dan ook terugtrekken dienen zich eveneens af te melden bij de districtswedstrijdleider PK en bij de wedstrijdleider van de organiserende vereniging. Voor deze spelers geldt het sanctiebeleid zoals aangegeven in art. 7.2 cat. B. Verder dient men te handelen zoals in art. 7 is aangegeven.

4.12. Arbitreren en Schrijven
Het is niet toegestaan dat een deelnemer aan voorwedstrijden als arbiter in dezelfde poule fungeert. Als een deelnemer een ronde vrij is dan kan hem verzocht worden om bij het schrijven behulpzaam te zijn.
Voor deelnemers aan de dag competitie geldt, dat zij tijdens de voorwedstrijden PK en voor eventuele vervolgwedstrijden (finales) een schrijver/teller dienen mee te nemen. Dit hoeft geen gekwalificeerde arbiter te zijn. Bij in gebreke blijven hiervan kan een heffing wegens administratief verzuim ter hoogte van €10.= worden opgelegd. Indien een speler in één seizoen meerdere keren in gebreke blijft wordt de heffing steeds met 50% verhoogd.

Dummy
Dummy

5.1. Aanvragen organisatie
Van de districtswedstrijdleiding ontvangen de verenigingen die in aanmerking kunnen komen voor de organisatie van een finale vroegtijdig de papieren om een finale aan te vragen. Voor de gestelde datum dienen finales op het bijgevoegde formulier te worden aangevraagd. Geen enkele vereniging kan een claim leggen op een bepaalde finale.

5.2. Uitnodiging

De deelnemers en de 3 reserves van een finale ontvangen tijdig een persoonlijke uitnodiging. De uitnodiging dient verder in het bezit te worden gesteld van de organiserende vereniging en alle districtsbestuurders. Zijn er voor een finale geen 8 spelers in een bepaalde klasse beschikbaar, dan kunnen de beste spelers uit de onderliggende klasse worden uitgenodigd. Deze speler(s) dienen wel te hebben deelgenomen in die klasse. Geen enkel lid heeft recht op een uitnodiging.

5.3. Opkomstplicht

Alle deelnemers en de eerste reserve hebben de plicht om tijdig bij aanvang van een finale aanwezig te zijn. Dit geldt dus m.i.v. heden ook voor de dag-competitie. De tweede en derde reserve dienen zich, na telefonische aanzegging door de districtswedstrijdleider PK, ook tijdig te melden. Naast de aanzegging van de speler wordt ook zijn verenigingswedstrijdleider in kennis gesteld.

5.4. Aanvangstijden
De aanvangstijden van een finale zijn aangegeven op de uitnodiging. De deelnemers dienen zich uiterlijk 15 minuten voor de aangegeven aanvangstijd, speelbereid, bij de wedstrijdleider te melden Een deelnemer die, zonder kennisgeving vooraf, te laat verschijnt dient door de organisatie van deelname te worden uitgesloten en de reserve dient ingeschakeld te worden. Het uitsluiten van een deelnemer dient, met opgaaf van reden, op het uitslagformulier vermeld te worden. Een organisatie is, indien er een tijdsuitloop plaatsvindt, bevoegd om het aanvangstijdstip van de volgende speeldag te vervroegen. Het is niet toegestaan dat er ’s-avonds na 22.30 uur nog partijen aanvangen.

5.5. Indelen van reserve(s)
Schrijft er tussen het versturen van de uitnodiging en de aanvang van een finale een deelnemer af, dan ontvangt de organisatie automatisch bericht van de districtswedstrijdleider PK. Men deelt de reserve(s) op moyenne in, waardoor het mogelijk is dat de eerste ronde, zoals vermeld op de uitnodiging, veranderd. Er dient een nieuwe indeling opgesteld te worden volgens het Ave-systeem. Dus 3 –6; 4 – 5; 1- 8 en 2 – 7.

5.6. Opening

De opening geschiedt door de organiserende vereniging.

5.7. Administratie en verloop van de finale
Er wordt gespeeld volgens het AVE systeem. Voor vragen c.q. onduidelijkheden kan men zich wenden tot de districtswedstrijdleider PK. Het wedstrijdcahier en de finalekaartjes dienen na iedere ronde ingevuld te worden.
Het is toegestaan om met een computer te werken en de uitdraaien van elke ronde ter inzage neer te leggen of aan iedere deelnemer uit te reiken.
Pauzes tussen de partijen dient de organisatie zoveel mogelijk te beperken.

5.8. Tussentijdse berichtgeving
Het is wenselijk, als serviceverlening aan publiek en deelnemers, om op een goed zichtbare plaats een standenbord bij te houden na iedere speelronde. Dit kan ook door uitslagenbulletins te verspreiden.

5.9. Speelschema

De organisatie dient zich strikt aan de aanvangstijden en het vastgestelde aantal ronden te houden zoals hieronder is aangegeven. Doen er aan een finale minder dan acht deelnemers mee, dan geldt een gewijzigd speelschema.

Indien er aan de voorwedstrijden 24 of meer deelnemers daadwerkelijk deelnemen dan wordt de finale gespeeld met 8 deelnemers. Is het aantal deelnemers per klasse lager dan 24 dan is het aantal deelnemers aan de finale 6. Finales met 6 spelers worden gespeeld op de vrijdagavond en de zaterdag.

Speelschema 1. Geldt voor spelen op twee biljarttafels. Betreft de klassen: Driebanden klein 3e klasse; Libre-klein 4e en 3e klasse; Bandstoten klein 3e klas en de Damesfinale.

Vrijdag aanvang 19.30 uur 1½ á 2 ronden    
Zaterdag aanvang 12.00 uur 3 á 3½ ronden    
Zondag aanvang 12.00 uur 1½ á 2 ronden    

Speelschema 2. Geldt voor spelen op twee biljarttafels. Betreft de klassen: Driebanden klein 2e en 1e klasse, driebanden groot 1e klasse, libre klein 2e en 1e klasse en bandstoten 2e en 1e klasse.

Vrijdag aanvang 19.30 uur 1½ ronden    
Zaterdag aanvang 12.00 uur 3½ á 4 ronden    
Zondag aanvang 12.00 uur 1½ á 2 ronden    

Speelschema 3. Geldt voor spelen op vier biljarttafels. Betreft alle klassen behalve de hoofdklasse.

Zaterdag aanvang 11.00 uur 4 ronden    
Zondag aanvang 11.00 uur 3 ronden    

Opmerkingen.

 1. Komt men in tijdnood door het uitlopen van de partijen op vrijdag, na 22.30 uur mogen er immers geen partijen beginnen, dan dient de organisatie de laatste partij op te schorten naar de volgende dag. Desnoods begint men dan vroeger. De organisatie dient dan eventuele nieuwe arbiters wel telefonisch in te lichten.
 2. Bij het spelen op 4 biljarts dient de organisatie, tussen de aanvang van een nieuwe ronde en het tijdstip van afloop van de laatste partij van de vorige ronde, minimaal 20 minuten te pauzeren.
 3. De aanvangstijden van gewestelijke finales worden door het gewest vastgesteld.
5.10. Tafelindeling
Winnaars van een partij dienen in de volgende ronde van tafel te wisselen. Gestreefd dient te worden dat elke speler op elke tafel een gelijk aantal partijen speelt waarbij de volgorde van de stand in het oog gehouden moet worden.

5.11. Eindklassement

Het eindklassement waardoor de kampioen wordt aangewezen wordt als volgt samengesteld: de speler met het hoogste aantal partijpunten wordt nummer 1 en is dus districtskampioen. De speler met het op één na hoogst aantal partijpunten wordt nummer 2 enz. enz. Hebben 2 of meer spelers een gelijk aantal partijpunten dan beslist het percentage moyenne, zo nodig tot 3 decimalen nauwkeurig.

5.12. Prijsuitreiking

Het districtsbestuur stelt er prijs op dat zo spoedig mogelijk na afloop van de laatste partijen (lees maximaal 30 minuten) de prijsuitreiking zal plaatsvinden. De prijsuitreiking geschiedt door de wedstrijdleider of één van de bestuursleden van de organiserende vereniging. Na de huldiging van de kampioen kan de eigenlijke prijsuitreiking beginnen. Het is niet gewenst dat naast de verenigingsvertegenwoordiger en één der spelers, nog anderen het woord voeren. Men dient de deelnemers en arbiters voor de prijsuitreiking uit te nodigen plaats te nemen op de voor hen gereserveerde plaatsen, waarbij alle deelnemers voldoen aan de kledingeisen zoals gesteld in art. 3.

5.13. Afhandeling administratie finale

De dag na afloop van de finale dient de finaleadministratie, weergegeven per ronde, in het bezit te zijn van de districtswedstrijdleider PK. De tellijsten dient de organisatie tot 14 dagen na de finale te bewaren. Het arbitersrooster dient de organisatie naar de arbiterscoördinator te sturen. Het arbitersrooster graag afhandelen als gevraagd op het formulier.

Dummy
Dummy

6.1. Kledingeisen
De kledingeisen zoals eerder in art. 3 van dit reglement vermeld zijn, zijn tijdens de finale en tijdens de openings- en sluitingsceremonie onverkort van kracht. Om een finale meer cachet te geven is het wenselijk dat de wedstrijdleiding en de schrijvers hun taak in verenigingstenue uitvoeren.

6.2. Verplichtingen spelers en arbiters

Spelers en de op die dag in functie zijnde arbiters zijn verplicht de openings- en sluitingsceremonie bij te wonen en dienen alles na te laten wat een goed verloop van een finale kan verstoren. Spelers die deelnemen aan een districtsfinale zijn verplicht deel te nemen aan vervolgfinales. Wenst men niet aan vervolgfinales deel te nemen, dan dient men dit voor aanvang van de finale kenbaar te maken aan de districtswedstrijdleider.

6.3. Arbiters en schrijvers

Het districtsbestuur is verantwoordelijk voor het aanstellen van gekwalificeerde arbiters voor een finale. Als uitvoerend orgaan is de coördinatie hiervan gedelegeerd naar de arbitercoördinator van het district. Kan er, om wat voor reden dan ook, niet voldaan worden aan het gewenste aantal in te zetten arbiters, dan is de organisatie verplicht verenigingsleden in te zetten als arbiter. Vanwege de neutraliteit dient het dragen van een vest of trui met verenigingsaanduiding achterwege te blijven, dus alleen een zwarte broek en een wit overhemd. Bij het inzetten van verenigingsarbiters dient men zich wel af te vragen of die persoon voldoende capabel is voor het arbitreren van een wedstrijd. Het inzetten van door het district aangewezen arbiters gaat altijd voor op verenigingsarbiters. Het schrijven dient door verenigingsleden te geschieden. Het is verboden een door het district aangestelde arbiter als schrijver aan te wijzen. Tevens is het verboden een deelnemer aan de finale te laten arbitreren of schrijven.

6.4. Prijzen c.q. herinnering

Naast de uitreiking van de kampioensmedaille en eventueel een districtsembleem aan de kampioen reikt de organisatie. de door het district beschikbaar gestelde prijzen uit en overhandigt iedere deelnemer een schriftelijk overzicht van de door de speler behaalde resultaten. Indien de kampioen reeds in het bezit is van een districtsembleem door een door hem eerder behaald kampioenschap, ongeacht de spelsoort, waarin hij/zij kampioen is geworden, wordt het districtsembleem niet uitgereikt.
Mocht de 2e en/of 3e afgevaardigde naar de gewestelijke wedstrijden, gewestelijk kampioen worden, dan krijgt hij alsnog het districtsembleem uitgereikt, tenzij ook hij/zij reeds in het bezit hiervan was.

6.5. Promotie en degradatie

Een deelnemer kan in een finale altijd promoveren, maar nooit degraderen.

6.6. Afvaardiging Regio finales

Als het bepaalde bij de promotieregeling niet van toepassing is dan worden de nummers 1 en 2, eventueel nummer 3 namens het district afgevaardigd naar de gewestelijke finale. Heeft één van de daarvoor in aanmerking spelers voor aanvang van de finale de wens te kennen gegeven hieraan niet deel te nemen dan gaat de eerstvolgende van de eindrangschikking enz. Bij de dames is de afvaardiging als volgt. De nummers 1 (en eventueel 2) worden afgevaardigd naar de gewestelijke finale PK; bij voldoende deelname van speelsters vormen de nummers 2 t/m 5 (eventueel de nummers 3 t/m 6) het districtsteam dat afgevaardigd wordt naar de gewestelijke teamfinale in de C5-dames. De nummers 6, 7 en 8 (eventueel de nummers 7 en 8) zijn reserves voor dit team. Zijn er onvoldoende dames beschikbaar dan worden ook de afgevaardigde(n) naar de gewestelijke finale PK opgenomen in het districtsteam.

Dummy
Dummy

7.1 Heffingen wegens administratief verzuim
Volgens het wedstrijdreglement van de KNBB laatste uitgave en volgens de aanvullende voorwaarden van het district, kunnen overtredingen worden afgedaan met het opleggen van een heffing wegens administratief verzuim.

Overtreding als bedoeld in dit artikel zijn:

 1. het niet of geheel opvolgen van de maatregel van orde: € 5,00.
 2. het niet of niet volledig naleven van de kledingseisen: € 10,00.
 3. het niet tijdig aanwezig zijn bij een officiële wedstrijd: € 10,00.
 4. het niet uitspelen van een begonnen partij: € 10,00.
 5. het niet spelen van een partij, alhoewel de betrokken speler wel aanwezig is: € 10,00.
 6. het niet of niet volledig functioneren als arbiter in een aan hem toegewezen partij of een gedeelte daarvan: € 10,00.
 7. het niet deelnemen aan de sluitingsceremonie: € 10,00.
 8. niet deelnemen aan een vervolgfinale: € 20,00.
7.2 Sanctiebeleid niet deelnemen Persoonlijke Kampioenschappen

Het niet deelnemen aan voorwedstrijden waarvoor een speler door zijn vereniging is ingeschreven, of het niet deelnemen aan een finale waarvoor een speler of reserve was uitgenodigd wordt in 3 categorieën gesanctioneerd.

 1. Het afmelden voor deelname in de periode tot 48 uur voor aanvang van de wedstrijden.
 2. Het afmelden voor deelname binnen 48 uur voor aanvang van de wedstrijden.
 3. Het zonder kennisgeving niet deelnemen aan de wedstrijden.

Toelichting op A.
Afmelden dient te geschieden zoals bij 4.11 is aangegeven.
Bij afmelden wordt automatisch een administratieve heffing opgelegd van € 12.50. Een speler heeft recht zich te verweren. (zie onder).

Toelichting op B.
Afmelden dient te geschieden zoals bij 4.11 is aangegeven.
Bij afmelden wordt automatisch een administratieve heffing opgelegd van € 25.00. Een speler heeft recht zich te verweren. (zie onder).

Toelichting op C.
Wegblijven zonder kennisgeving is op zijn zachts gezegd onsportief en onbeleefd.
De weggebleven speler ontvangt automatisch een administratieve heffing van € 50,00. en tevens mag de vereniging desbetreffende speler, voor de betreffende spelsoort, voor het eerstvolgende seizoen 
NIET inschrijven. Bij herhaling binnen 5 jaar wordt een strafprocedure tegen de betreffende speler aangespannen. Verweer is alleen mogelijk als er echt van een noodsituatie sprake is, bellen of laten bellen kan namelijk bijna altijd.

Mogelijkheid tot verweer.
Uiteraard beseft het districtsbestuur dat er niet altijd lichtvaardig afgezegd wordt. Er zijn ook heel vaak terechte afzeggingen. Een ieder die afzegt, heeft het recht in verweer te gaan. Dit dient te geschieden door persoonlijk, of in ernstige gevallen door het bestuur van een vereniging, een gemotiveerd schrijven te sturen naar de door het districtsbestuur gedelegeerde personen. (zie website van het district).

De verzender van een verweerschrift krijgt binnen 10 werkdagen na indienen van het verweerschrift een ontvangstbevestiging. Binnen 10 werkdagen na verzending van de ontvangstbevestiging doet de commissie uitspraak over het ingediende verweer en wordt de indiener, gelijktijdig met een melding aan het districtsbestuur per mail op de hoogte gesteld van de uitspraak en er volgt al dan niet een sanctie.
Indien de termijnen door de commissie worden overschreden dan wordt het verweer impliciet geldig verklaard en volgt geen sanctie.
Een te laat ingediend verweerschrift (30 dagen na het verspelen van de betreffende voorwedstrijden PK en/of finale) wordt niet in behandeling genomen en er volgt een sanctie.
Na verstrijken van de termijn voor het indienen van een verweerschrift wordt de wedstrijdleider van de vereniging van de speler per mail op de hoogte gesteld door de commissie. Gelijktijdig meldt de commissie dit aan het bestuur waarna de heffing wegens administratief verzuim wordt opgelegd en ingediend bij de penningmeester van de betreffende vereniging.

Publicatie heffing wegens administratief verzuim.
De districtsgedelegeerden beoordelen het verweer en rapporteren aan het bestuur van het district. De desbetreffende speler wordt geïnformeerd ( schriftelijk, of per e-mail en/of telefonisch ) over de beslissing met betrekking tot het verweerschrift. De factuur voor de administratieve heffing wordt verstuurd aan de vereniging van de speler; de vereniging is verantwoordelijk voor tijdige betaling.

8. Reglement

In het voorafgaande heeft het districtsbestuur beoogd een duidelijk overzicht te geven voor een goede organisatie van persoonlijke kampioenschappen. Het districtsbestuur streeft er naar dat elke finale optimaal verloopt en zal daarop ook nauwlettend toezien. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het districtsbestuur met inachtneming van de KNBB-reglementen.

dummy
dummy

9.1. Organisatie

Een vereniging heeft de organisatie van een districtsfinale op zich genomen en heeft er alles voor over om één en ander vlekkeloos te laten verlopen. Daarom geeft het districtsbestuur de organiserende vereniging hier nog een paar tips om het geheel tot een succes te maken.

9.2. Speelmateriaal

Zorg ervoor dat het speelmateriaal en de lokaliteit in optimale staat verkeren voor de finale. Elke speler, van welke sterkte ook, heeft het recht om op en met goed en schoon materiaal te spelen. Zorg ervoor dat er iemand aangewezen wordt die na iedere volle ronde de biljarts schoonmaakt. Zorg ervoor dat de spelers, schrijvers en twee arbiters gereserveerde stoelen hebben in de nabijheid van de biljarts en zorg er ook voor dat die stoelen bij grote drukte vrij blijven.

9.3. Overige activiteiten

Het districtsbestuur heeft er geen bezwaar tegen dat u rond een finale andere activiteiten (b.v. een verloting) organiseert, maar het wedstrijdverloop mag hier nimmer onder lijden. Men zal begrijpen dat het districtsbestuur nimmer verantwoordelijk is voor alle nevenactiviteiten en zich dan ook distantieert van alle gevolgen die deze kunnen opleveren. Ook wordt het steeds meer gewoonte dat er consumpties en zelfs maaltijden worden verstrekt. Dit is echter geheel vrijblijvend en geen organisatie kan hiertoe verplicht worden. Overdrijf één en ander niet want men kan hierdoor andere verenigingen in verlegenheid brengen. Als de organisatie ervoor zorgt dat er voor iedere deelnemer een leuke attentie is naast de beschikbaar gestelde prijzen, voor de kampioen een boeketje bloemen en voor de arbiters af en toe een drankje, dan zal iedereen tevreden zijn.

9.4. Pers
Het is gewenst om aan de webmaster van de internetsite, een in eigen bewoordingen gemaakt, verslag van de finale te sturen van maximaal één kantje A4. Voor publicaties in de plaatselijke dan wel landelijke media zal men zelf actie moeten ondernemen.
Dit is in elke plaats verschillend en er zijn dus geen voorschriften aan te geven. Het is voor de biljartsport en een vereniging natuurlijk altijd belangrijk via de pers bij het publiek te komen.

9.5. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist districtswedstrijdleiding, eventueel in overleg met het districtsbestuur en met inachtneming van het WRPK van de K.N.B.B.

Goedgekeurd op de wedstrijdleidersvergadering van 20 april 2022; bekrachtigd op de voorjaarsvergadering van 11 mei 2022.